O akcji (action)

 

Szanowny Użytkowniku

 

Prawdziwą wartością materialną jest energia słoneczna i ludzki umysł.

Energia słoneczna zasila całe życie na ziemi, ludzi, pogodę oraz klimat.

Ludzie funkcjonują dzięki pieniądzom, a przyroda dzięki darmowej energii słonecznej.

Chcemy żeby energia odnawialna stała się walutą w naszym ludzkim świecie - stąd inicjatywa Bank of Sol.

Najpierw wybudujemy elektrownię słoneczną o mocy 100 000 W (100 kW) i podłączymy ją do sieci energetycznej.

Każdy wat mocy tej elektrowni będzie należał do jakiejś osoby - udziałowca.

Te udziały staną się walutą - będzie można się nimi wymieniać, kupować, sprzedawać, płacić. 

To będzie początek tworzenia waluty o nazwie – Sol.

1 Sol to 1 Wat udziału w mocy elektrowni słonecznej.

Energia z elektrowni słonecznej Bank of Sol będzie sprzedawana. 

Zyski ze sprzedaży energii będą dzielone na wszystkich udziałowców, a co za tym idzie, Sol będzie najlepiej oprocentowaną walutą świata.

Sol będzie walutą realną, będzie wyrażać prawdziwą wartość - nie umowną, którą wyraża tradycyjny pieniądz. 

 

Pierwszy etap funkcjonowania Bank of Sol, to wymiana udziałami elektrowni.

Drugi krok, to wymiana wyprodukowaną energią przez te udziały.

Trzeci krok, to świat bez waluty, ale o tym zadecydują przyszłe pokolenia.

 

Wpłać darowiznę i zostań udziałowcem w pierwszym na świecie Banku, w którym walutą jest czysta energia słoneczna.

 

WPŁACAM DAROWIZNĘ

 

 

Dear User

 

The real material value is solar energy and the human mind.

Solar energy powers all life on earth, people, weather and climate.

People function thanks to money, and nature thanks to free solar energy.

We want renewable energy to become a currency in our human world - hence the Bank of Sol initiative.

First, we will build a 100,000 W (100 kW) solar power plant and connect it to the power grid.

Every watt of power from this plant will belong to some person - the shareholder.

These shares will become a currency - they can be exchanged, bought, sold, paid.

This will be the beginning of the creation of a currency called Sol.

1 Sol equals 1 Watt share in the capacity of the solar power plant.

Energy from the Bank of Sol solar plant will be sold.

The profits from the sale of energy will be shared among all shareholders, and hence, Sol will be the best-earning currency in the world.

Sol will be a real currency, it will express the real value - not the contractual one that expresses traditional money. 

 

The first stage of the operation of the Bank of Sol is the exchange with the shares of the power plant.

The second step is to exchange the energy produced by these shares.

The third step is a world without currency, but future generations will decide that.

 

Make a donation and become a shareholder in the world's first clean solar bank.

 

I'm making a donation


© 2022 Privacy Policy All rights reserved. Realizacja: patryk-razny.pl