O akcji (About the action)

 

Szanowny użytkowniku. 
(Dear user.)

To jest pewne:
(That's for sure)

1.

Nasza gwiazda Słońce, to źródło niewyczerpanej energii przez miliardy lat, która dociera do Ziemi i zasila całe życie, ludzi oraz pogodę i klimat.
(Our star, the Sun, is a source of inexhaustible energy for billions of years that reaches the Earth and nourishes all life, people, weather and climate.)

2.

Ta energia jest darmowa.
(This energy is free.) 

3.

Ludzkość w dniu dzisiejszym potrafi wykorzystać energię słoneczną, podobnie jak cała przyroda i życie na powierzchni ziemi od początku istnienia.
(Today, humanity can use solar energy, just like all nature and life on the surface of the earth from the beginning of its existence.)

4.

Mając energię za darmo - wszystkie inne materialne rzeczy, można mieć za darmo.
(Having energy for free - you can have all other material things for free.)

5.

Wartość materialna nie istnieje, ponieważ dla ludzkiego umysłu, wartość materialna, to tylko kwestia odpowiedniej technologii, a ta napędzana jest darmową energią np. słoneczną.
(There is no material value, because for the human mind, material value is just a matter of appropriate technology, and this is powered by free energy such as solar energy.) 

6.

Wszystkie problemy materialne świata ludzi, spowodowane są istnieniem pieniędzy - wartości materialnej.
(All the material problems of the human world are due to the existence of money - material value.)

7.

Pieniądze to kajdany rozwoju ludzkości.
(Money is mankind's fetters)

 

BankOfSol.org - to inicjatywa mająca na celu zmianę sposobu myślenia o energii, czasie, technologii, funkcjonowaniu człowieka oraz stworzenie realnej szansy na odejście od prymitywnego kapitalizmu.

Zaczynamy od budowy eletrowni słonecznej o mocy 100kW. 
Wpłać darowiznę, zostań udziałowcem elektrowni i zacznijmy zmieniać świat!

 

(BankOfSol.org - is an initiative aimed at changing the way of thinking about energy, time, technology, human functioning and creating a real chance to depart from primitive capitalism.
We start with the construction of a 100kW solar power plant. Make a donation and become a shareholder of the power plant and let's start changing the world!


© 2022 Privacy Policy All rights reserved. Realizacja: patryk-razny.pl